Branches of Shri Subrahmanya Matha all over India

Head Office :

  Shri Samputa Narasimha Swamy

  Shri Subrahmanya Matha,

  Subrahmanya Post, Sullia T Q

  Kukke Subrahmanya, D K

  Phone : +9182 572 81221/1511

 

Mumbai :

  Shri Nagasubrahmanya Sannidhi

  Shri Subrahmanya Matha

  Plot no-104/105, Ramkripa Banglow

  Behind Subrahmanya Samaj Temple

  Chheda Nagar, Chembur Mumbai - 400089

  Phone:- +9122 252 588774/5039

 

Bangalore :

  Shri Kukke Raghavendra Swamy Vrindavan

  Shri Subrahmanya Matha

  5th Cross, Akshay Nagar West

  Begur Post, Bangalore - 560068

  Phone:- +9180 264 85811